2021 ގައި ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު އެއްވަނަ ބައި އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޒަކީ
ގ. އޮނުހިރި
ސީނިއަރ ސުޕަވައިޒަރ، ކޮންސަލްޓަންސީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ ރަސްމީ ގެ
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޙަލީމް
މ. ފަތްކޯނި
ޗީފް ވީ.އައި.ޕީ.ވެއިޓަރ،ކޮންސަލްޓަންސީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެ
އަލްފާޟިލާ ޙަފީޡާ އިބްރާހީމް
މ. ދިޖުލަތު ކޯރު
ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ، މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރިޟާ
ކެއުގަސްދޮށުގެ ސ. މަރަދޫފޭދޫ
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ކަމާލް
އަމާޒު މ. މުލި
ކައުންސިލް އޮފިސަރ، މ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރާ
އަލްފާޟިލް އާދަމް ނަޞީރު
އާވާޒު ނ. ހޮޅުދޫ
ލޯންޑްރީ އެސިސްޓެންޓް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީގެ
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ރާޝިދު އާދަމް
ވ. ޕްރޮގްރަސް
ޑެޕިއުޓީ ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ސްޓާފް ސާރޖަންޓް މުޙައްމަދު ޢަލީ
ފުނާޑު. ސޫރަޖުވިލާ ޏ.ފުވައްމުލައް
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް
އަލްފާޟިލް ޢަލީ އަޙްމަދު
އައްސޭރި ފ. ނިލަންދޫ
އިމާމު، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ފަސްޓް ސާރޖަންޓް ޤާސިމް މޫސާ
ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 5841
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް
އަލްފާޟިލާ ނަސީމާ އަޙްމަދު
ހ. ނިވައި
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަޙީދު
ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 1489
ސީނިއަރ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް އަޙްމަދު
ކެނދިކޮޅު. ފަތަޙަ ނ. ކެނދިކުޅުދޫ
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް، ނ. ކެނދިކުޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޢީމް
ނަލަހިޔާ ކ. ހިންމަފުށި
އަލްފާޟިލް ޙަސަން ފަޚްރީ
ވ. ލަކީ އޮފަރ
ޑެޕިއުޓީ ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދުފުޅު
މޫނިމާގެ ތ. ވޭމަންޑޫ
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް، ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މޫސާ
މ. ނޯތުސީ
ސީނިއަރ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
އަލްފާޟިލް އާދަމް ޙަމީދު
ދަފްތަރު. ނަންބަރު 817
ސީނިއަރ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޒާރު
ވ. ނާރޯޒު
މެނޭޖަރ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު
ހ. ގްރީންފެހި
އެގްޒެކެޓިވް ޑްރައިވަރ، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު
ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 1156
ސްޓާފް ސާރޖަންޓް މުޙައްމަދު ޙަނީފް
ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 0397
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް
އަލްފާޟިލާ ސުލްޠާނާ މޫސާ
ޝޭޑީ ކޯނަރ ނ. ވެލިދޫ
ދިވެހި ޓީޗަރ، ނ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
އަލްފާޟިލާ ޝަކީބާ ޙުސައިން
ހ. ސަތުޙު
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙަލީމް
މއ. މާޅޭބޫމާ
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމް
ފަންފެހި ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން
އަލްފާޟިލާ ޢާބިދާ އަޙްމަދު
ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 2181
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަމީމް
ތެވެލި ގދ. ތިނަދޫ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަފީޤު
ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 03-1-131
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޞީރު އަބޫބަކުރު
މަންފާ ބ. ދަރަވަންދޫ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، ބ.ދަރަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްސައްތާރު މޫސާ
ފިނިހިޔާ ތ. ހިރިލަންދޫ
އެސިސްޓެންޓް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ، ތ. ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އަލްފާޟިލާ ޙަފީޡާ އާދަމް
ބެންމާ ލ. ދަނބިދޫ
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ނަޞީރު އާދަމް
ހުސްނުހީނާގެ ހއ. ހޯރަފުށި
އަލްފާޟިލް ފަތުޙުﷲ އިދުރީސް
މާޒް ހއ. އުލިގަން
ފެމިލީ ހެލްތު އޮފިސަރ، ހއ.އުލިގަމު ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
އަލްފާޟިލާ ޝަކީލާ ސަޢުދު
ނިޝާން ރ. މަޑުއްވަރި
ފެމިލީ ހެލްތު އޮފިސަރ، ރ.މަޑުއްވަރީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ރަޝީދު
ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް 01-2-94
ސީނިއަރ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
އަލްފާޟިލް ޒާހިރު ޝައުޤީ
ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 08-3-72
ޑެޕިއުޓީ ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢަލީ
ހުޅުމާލެ ކޯޒީލިލީ
ޑިރެކްޓަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިޒާރު
ދަފްތަރު. ނަންބަރު 3611
ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް
މއ. ވައްމައިޒާންދޮށުގެ
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް
ވޮރަންޓް އޮފިސަރ 4 ޝާހިދު މުޙައްމަދު
ދަޑިމަގު. ގާރޑެންހައުސް ޏ.ފުވައްމުލައް
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް
އަލްފާޟިލާ މުފީދާ އިބްރާހީމް
މުޝްތަރީގެ ފ. މަގޫދޫ
މަސައްކަތު، ފ. މަގޫދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިޔާމް
ގ. ހުދުރުވާ
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ އަބޫބަކުރު
ހުދުފިނިފެންމާގެ ހއ. ދިއްދޫ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝަފީޤާ
ދިގަލި ބ. އޭދަފުށި
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
އަލްފާޟިލް މުރުތަޟާ މުޙައްމަދު
ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 2627
ޗީފް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު
ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 978
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ, ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ރާމިޒާ
މއ. ސިލްވަރޑާޒް
ޑިރެކްޓަރ، އެއަރ ނެވިގޭޝަން ސަރވިސަސް އެންޑް އެއިރޮޑްރޯމްސް މޯލްޑިވްސް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނަސީމް
ޖެމްނީހައުސް ގދ. ތިނަދޫ
ލީގަލް ކައުންސެލް، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަލީ އަޙްމަދު
ދަނބުވިލާގެ ހއ. ހޯރަފުށި
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
އަލްފާޟިލާ ޙަފީޡާ ޢަލީ
ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 4682
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަޞީރު
މ. ޓައުންވިލާ
ޗީފް ޕްރިންސިޕަލް އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ، މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޞީރު
އަޒްމު ހއ. ދިއްދޫ
ކައުންސިލް އޮފިސަރ، ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ނަޢީމް
ގ. ގުޑްލަކް
ލީޑިންގ ޓީޗަރ، އިސްކަންދަރު ސްކޫލް
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ލުޠުފީ
ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 01-ޖީ-56
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޙަސަން
އިހާ ނ. ވެލިދޫ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް
ޗަމަން ރ. ފައިނު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު
މޭޖަރ (ރިޓަޔަރޑް) ޢަބްދުއްސަލާމް ޙުސައިން
ހުޅުމާލެ.ފްލެޓް ނަންބަރު 03-ޖީ-106
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު އަބޫބަކުރު
ދޯދި ވ. ފުލިދޫ
އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، ވ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
އަލްފާޟިލާ ތަހުމީނާ ޢަބްދުލްކަރީމް
މ. ތިޔަރަމާގެ
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، ތާޖުއްދީން ސްކޫލް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ބާޤިރު
ހިލިހިލާއާގެ ގއ. ވިލިނގިލި
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ، ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޢަލީ
ޒިކުރާ ފ. ނިލަންދޫ
ސީނިއަރ ޓީޗަރ، މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ނަޞީރު އިބްރާހީމް
ދަފްތަރު. ނަންބަރު 5178
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
އަލްފާޟިލާ ފަޟީލާ އަބޫބަކުރު
ރިހިވެލި ރ. އުނގޫފާރު
ޓީޗަރ (ޕްރައިމަރީ)، ރ. އުނގޫފާރު ސްކޫލް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު
ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 1300
ޑެޕިއުޓީ ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޒަކަރިއްޔާ މަންޞޫރު
ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 04-2-133
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް
ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އާދަމް ޙަލީމް
ގ. ބްލޫލައިން
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
ސްޓާފް ސާރޖަންޓް އިބްރާހީމް ރަޝީދު
ވައިލެޓް ހައުސް ހދ. ފިނޭ
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް
ސްޓާފް ސާރޖަންޓް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢުމަރު
ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 6519
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސިރާޖް
މ. ބޮލިފުށި
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޔޫސުފް
މ. އޮޅުގިރި
ޕްރީސްކޫލް ހެޑް ޓީޗަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަފީފް
ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 12533
ސީނިއަރ އެގްރިކަލްޗަރ އޮފިސަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަފީޢު
މއ. ވެސްޓް ސްނޯ
މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ޓެކްނީޝަން، މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް
އަލްފާޟިލާ އަނީސާ އަޙްމަދު
ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 0274
ޗީފް އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ، މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަރީފް
ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 04-1-34
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ތައުފީޤު
މ. ޑްރީމީލައިޓް
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
އަލްއުސްތާޛާ ޙައްވާ މުޙައްމަދު
މާހާ ހދ. ވައިކަރަދޫ
ޓީޗަރ (ޤުރްއާން)، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
އަލްްފާޟިލާ އާމިނަތު ނިޒާރު
މ. ގުލްޝަމީމާގެ
ޓީޗަރ (ޕްރައިމަރީ)، އަލްމަދްރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އިސްމާޢީލް
ފަރުމާ ރ. މަޑުއްވަރި
ފެމިލީ ހެލްތު އޮފިސަރ، ރ.މަޑުއްވަރީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
އަލްފާޟިލާ ނަފީސާ ޢަލީ
ނިއުލައިޓް ރ. އުނގޫފާރު
އެންރޯލްޑް ނަރސް، ރ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އިބްރާހީމް
ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް 05-ޖީ-126
ސީނިއަރ ސިވިލް އޮފިސަރ، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދުދީދީ
ކުއްޅަވައްގެ ސ. ހުޅުދޫ
އޮޕަރޭޝަން ކޮންސަލްޓަންޓް، މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކަމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
އަލްފާޟިލާ ޒާހިދާ މުޙައްމަދު
މުރަކަ ރ. އުނގޫފާރު
އެންރޯލްޑް ނަރސް، ރ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ ލީނާ
ގ. ވެރޯނާ
ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ވަޙީދު ޢުޘްމާން
އާވެހި ހއ. ހޯރަފުށި
ޑިރެކްޓަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
އަލްފާޟިލާ ނަފީސާ އަބޫބަކުރު
އިވްނިންގ ފްލާވަރ ނ. ވެލިދޫ
ޓީޗަރ (ޕްރައިމަރީ)، ނ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ރަޟިއްޔާ ޢަބްދުލްޙަކީމް
ސަނދުބަރަކާގެ ހއ. ދިއްދޫ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، ކަލާފާނު ސްކޫލް
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މޫނިސް
ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 12948
ކޯޕްރަލް، އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު ޢަބްދުﷲ
މ. ޓިޔާޒްޖޯއި
ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް، އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2021 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ދިވެހި ދައުލަތުގެ މަތިވެރި ޢިއްޒަތް
ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު އެއްވަނަ ބައި
ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު
ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު ދެވަނަބައި

ހުރިހާ އަހަރުތައް: