ރިޔާސީ ބަޔާން

ހޯދާ


ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސަތަކަށް ވާނީ ދިވެހިންނަށް އިސްކަންދިނުން އަދި ދިވެހިންގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރުން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
30 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު
ތިމާވެށްޓަށް ގެއްލުންދޭ ސިންގަލް-ޔޫސް ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތަކުގެ ލިސްޓު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އަލުން ކަނޑައަޅުއްވައިފި
30 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސަރުކާރު ވުޒާރާތަކުގެ މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް އިތުރު ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވައިފި
30 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި، ކޮޕް28 ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ފަންތީގެ ވަފްދު ދުބާއީއަށް ވަޑައިގެންފި
30 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް އިތުރު ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވައިފި
29 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު