މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުލްމަލިކް
އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

އިބްރާހީމް ޝަހީބު
ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލް
އަޙްމަދު ޝިޢާން
އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓަރީ
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ލީޝާ
އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓަރީ
ޙުސައިން ރަޝީދު އަޙްމަދު
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ ކޮންސަލް ޖެނެރަލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުލްމަންނާން ޔޫސުފް
ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް
އަޙްމަދު މުޙައްމަދުފުޅު
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

ފާޠިމަތު ރަޒީނާ
ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ޒުހުރުﷲ ސިޔާދު
މިނިސްޓަރ އޮފް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގް، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު ޢާޡިމް
މިނިސްޓަރ އޮފް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގް، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު ޚާލިޞް ޝަރީފު
މިނިސްޓަރ އޮފް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގް، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބު
ޢަލީ ސާމިން
މިނިސްޓަރ އޮފް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގް، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބު
ފާޠިމަތު ނިޢުމާ
މިނިސްޓަރ އޮފް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގް، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން

އަޙްމަދު ނާޞިރު
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

މުޙައްމަދު އަންޞާރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު ޝާޠިރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

އަބޫބަކުރު ޢަބްދުލްކަރީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

މުޙައްމަދު އިޙްސާން
މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު
އަޙްމަދު މުޖާހިދު
މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

މުޙައްމަދު ޢާމިރު އަޙްމަދު
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

އަޙްމަދު ޢާޠިފް
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ރިޔާޟް މަންޞޫރު
މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު
ޙުސައިން ޒާމިރު
މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ނައިބު
މަރްޔަމް ނާޡިމާ
މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ރަޝީދު ޙަސަން
މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލްއަޢުޡަމުގެ އިމާމް
އަލްއުސްތާޛު ނަޞްރުﷲ ޢަލީ
މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލްއަޢުޡަމުގެ އިމާމު
އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަރީފް
މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

މުޙައްމަދު އަޛުމީލު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުގެ ނައިބު
އަޙްމަދު އިބްރާހީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުގެ ނައިބު
ޢަބްދުﷲ އަނީސް
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުގެ ނައިބު
އަޙްމަދު ސަލީމް
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް
މުޙައްމަދު ނާޞިޙް ރަޝީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

އިސްމާޢީލް ޢައްޒާމް ވަޖީހް
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ، ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ
ޒީނާ ޤާސިމް
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ, ފިޔަވަތި
ޢަބްދުއްޝުކޫރު ޢަބްދުލްޙަކީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް

ޚަދީޖާ ނަސީމް
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ސްޕެޝަލިސްޓް

މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުން ލެވެލްގެ އިތުރު މަޤާމުތައް

ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް
ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް
ޙުސައިން ޖަލީލު
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް، މޯލްޑިވްސް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ
މާރިޔާ ސަޢީދު
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ- ހުލުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް
މުއުމިނާ އާދަމް
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ- ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ