މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ޑޮކްޓަރ ޢިޞާމް މުޙައްމަދު
ސީނިއަރ އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ
ޑޮކްޓަރ މޫސާ ފަތުޙީ
ސީނިއަރ އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ
މުޙައްމަދު ޙުނައިފް
ސީނިއަރ އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފިރުޒުލް ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ ފޮރ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ
ޞާއިފް އަޙްމަދު
އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ ޓު ދަ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް
މުޙައްމަދު އިކްރާމް ޢަބްދުއްލަޠީފް
އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ ފޮރ ސްޓްރެޓީޖިކް ކޮމިއުނިކޭޝަން
ޙާމިދު ޝަފީޤު, މޖ (ރޓ)
ޑެޕިއުޓީ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރ
ޚަދީޖާ ނަޝްވާ
ސޯޝަލް ސެކްރެޓެރީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ފާޠިމަތު މިޒުނާ ޢަލީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސްގެ ނައިބު
ވައިޘް ވަޙީދު، މޖ (ރޓ)
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

އާމިނަތު ރަނާ ޙުސައިން ޝިހާމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ނައިބު
އިބްރާހީމް ޝާޒް ޙަބީބު
މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުގެ ނައިބު
ޢަލީ ޖަނާހް
މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު ފައިޞަލް
އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓެރީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

އަލްއުސްތާޛު ޙައްސާނު ޙަމީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު ރިޝްމީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބު
އަޙްމަދު ޢާލީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބު
ޙުސައިން ޒީނީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބު
އަރްޙަމް ޙުސައިން
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބު
އަމާނީ މުޙައްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބު
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޝިފާނާ ޢަލީ ސަލީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބު
އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޢަލީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު ފަރުޒާދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބު
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޝަހީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބު
ޙަސަން ވަޙީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު މަޢުރޫފް
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބު
އާމިނަތު ޝުހުދާ
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބު
ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބު
އަޙްމަދު ފާތިޙް
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

އަޙްމަދު ސާއިދު މުޞްތަފާ
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނައިބު
އަޙްމަދު އައިމަން
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނައިބު
ޙަސަން މިރާސް
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު އަނަސް
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނައިބު
އަޙްމަދު އަޖުވަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނައިބު
އަޠުހަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ސުލްޠާން ރާމިޒް
މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނައިބު
އާމިނަތު ނާޡިމާ
މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނައިބު
އާމިނަތު މާރިޔާ
މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނައިބު
ޝަޖާޙު ފިރާޤު
މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނައިބު
އާމިނަތު މުނާ
މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނައިބު
ޑޮކްޓަރ ފާޠިމަތު ނިޝާން
މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

އިބްރާހީމް ނާޞިރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ ނައިބު
އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ޒާހިރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ ނާއިބު
ޢަލީ ނާޞިރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު ފިޒްނީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް

ޞާލިޙް ޙުސައިން
މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑްގެ ނައިބު
ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޝަހުދާ ޢަބްދުﷲ
މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑުގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު ޢައިޝް
މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑުގެ ނައިބު
އަޙްމަދު ސާލިމް ސަޢީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑުގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑުގެ ނައިބު
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނާޝިދު ޢަބްދުﷲ
މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑުގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް

އަޙްމަދު އަޝްވާޤު
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސްގެ ނައިބު
އަޙްމަދު ޝާފިޢު
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސްގެ ނައިބު
ޙައްމާދު ޢަބްދުލްކަރީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސްގެ ނައިބު
އަލްއުސްތާޛާ ޝަފީޤާ ނަޢީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސްގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު ޢިނާން ޢަލީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސްގެ ނައިބު
ޟަމީރު މުޙައްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސްގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު ޔާސީން
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސްގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ޙައްވާ ލަޠީފް
މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ނައިބު
ޢަލީ އަޙްސަން
މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ނައިބު
އައްޝައިޚް މުޠީޢު އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ނައިބު
އައްޝައިޚް އުސާމް މުޙައްމަދު ސަޢީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ނައިބު
އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ރަޝީދު ޙަސަން
މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލްއަޢުޡަމުގެ އިމާމް
އައްޝައިޚް ޢައްމާރު އިލްޔާސް
ސަލްމާން ރަސްގެފާނު މިސްކިތުގެ އިމާމް
ޢަބްދުލްޖަލީލް އިސްމާޢީލް
ސަލްމާން ރަސްގެފާނު މިސްކިތުގެ އިމާމް
އިބްރާހީމް ޢާޞިމް
މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

އިބްރާހީމް ޔޫސޫފްފުޅު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު ޔާމީން އަޙްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބު
ނާޝިމާ ޢަބްދުއްލަޠީފް
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބު
އިބްރާހީމް ސުޢޫދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބު
އަޝްހަދު ސަޢީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބު
އަޙްމަދު މާއިސް
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބު
މަރްޔަމް ނަޝީޠާ ނަޝީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު މުންޞިފް ރުޝްދީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބު
އަޙްމަދު ޝިފާޒް
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބު
މީނާސް ޝައުޤީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު
ޙަޞްމާ ޙަސަންމަނިކު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު
އާމިނަތު ނަމްޒާ
މިނިސްޓަރ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު
އާމިނަތު އިސްމާޢީލް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު
ޒީނާ ޤާސިމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު
މަރްޔަމް ލަހްފާ
މިނިސްޓަރ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު
އަސްރާ އަޙްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު
ނަޒީހާ އަޙްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން

ޙުސައިން ޝިފާޒް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ނައިބު
ޢާއިޝަތު ނާޡިމާ
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ނައިބު
ފާޠިމަތު ފަޒުލާ ރަޝީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ނައިބު
އާމިނަތު ޝަޖަން
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ނައިބު
ޢަލީ ނިޒާރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު އާސިމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ނައިބު
އިބްރާހީމް ފާއިދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު ފަޔާޟް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ނައިބު
ޙުސައިން ރައުޙަތު ޤުދުރަތުﷲ
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ނައިބު
އިބްރާހީމް ނިޔާޒު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު މުންޠިފް އަޙްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ނައިބު
ޙުސައިން ނިހާދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އަޙްމަދު ނިޡާމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ނައިބު
ޙައްސާނު މުޙައްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ނައިބު
ޙަސަން ޚަލީލު
މިނިސްޓަރ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ނައިބު
އަޙްމަދު މުޢާދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ނައިބު
އަޝްރަފް ނުޢުމާން
މިނިސްޓަރ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީޓްގެ ނައިބު
ޙުސައިން ޢަޤީލް ނަޞީރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ނައިބު
ޢަބްދުالله ޢާމިރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީޓްގެ ނައިބު
ޢަލީ ރިޟާ
މިނިސްޓަރ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީޓްގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އަލްއުސްތާޛު ޒާއިދު އަޙްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު
އަޒުހަރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު
އިބްރާހީމް ޢަލީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު
ޢަލީ ރަޝީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު
ޢަބްދުالله ޝިނާޒު އަޙްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން

މުޙައްމަދު ޢަވާދު އަޔާޟު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ނައިބު
ޙަސަން ޛިހާން
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ނައިބު
އިބްރާހީމް ޔާސިރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު އަފްލަޙް
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަނުގެ ނައިބު
ޢަލީ ނިޝާން
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަނުގެ ނައިބު
ޢަލީ މުޙައްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަނުގެ ނައިބު
އިބްރާހީމް އިލްހާމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަނުގެ ނައިބު
މުހައިމިނު ޙުސައިން
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަނުގެ ނައިބު
ދާއޫދު އަޙްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަނުގެ ނައިބު
ހިންދު ތައުފިޤު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ދިވެހި ލެންގުއޭޖް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

އަޙްމަދު އަންވަރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ދިވެހި ލެންގުއޭޖް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ ނައިބު
އާދަމް ނަޞީރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ދިވެހި ލެންގުއޭޖް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ ނައިބު
އިބްރާހީމް ޞަބާޙް
މިނިސްޓަރ އޮފް ދިވެހި ލެންގުއޭޖް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ ނައިބު
ޢާއިޝަތު ޝިމްލާ
މިނިސްޓަރ އޮފް ދިވެހި ލެންގުއޭޖް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ ނައިބު
އާމިނަތު އިބްރާހީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ދިވެހި ލެންގުއޭޖް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ ނައިބު
މޭޖަރ (ރޓ) ޢަބްދުﷲ ޢަލީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ދިވެހި ލެންގުއޭޖް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ ނައިބު
އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ދިވެހި ލެންގުއޭޖް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އާމިނަތު ނަދާ މުޙައްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު
ޛޫޝާން ކަމާލުއްދީން
މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު
އާމިނަތު ޝަޝީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު
އަލްއުސްތާޛާ ސަމާޙަތު ޢަބްދުއްލަޠީފް
މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު
ޝަހީދާ ޢަލީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު
ޒިދްނާ ވަޙީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މުޙައްމަދު ޢިމްރާން ޙަސަން
މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބު
ފާޠިމަތު އިފާޝާ
މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބު
ޢަލީ ސަލީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބު
އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ސުޢޫދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު ނާޝިދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރ

އަޙްމަދު ޢަދުނާން
މިނިސްޓަރ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރގެ ނައިބު
ފާޠިމަތު ޒުހުރާ
މިނިސްޓަރ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރގެ ނައިބު
ޢަބްދުﷲ ޝާކިރު
މިނިސްޓަރ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް

މަލްޝާ ޝަރީފް
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސްގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު ނާފިޛު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސްގެ ނައިބު
މަރްޔަމް ޝިޢުނާ
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސްގެ ނައިބު
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ މަޙްޒޫމް މާޖިދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސްގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު އިރުޝާދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސްގެ ނައިބު
ޢަލީ ޢާމިރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސްގެ ނައިބު
ފާޠިމަތު ޒިޔާދާ
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސްގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު އަޞީލް
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސްގެ ނައިބު
އިބްރާހީމް ޢަލީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސްގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސް

އަޙްމަދު އިރުފާޙް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސްގެ ނައިބު
ޢަލީ ޝަމީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސްގެ ނައިބު
އިބްރާހީމް ފަޔާޟް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސްގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު ޢާރިފް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސްގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު ޢަލީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސްގެ ނައިބު
މަރްޔަމް ޙަވްލާ
މިނިސްޓަރ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސްގެ ނައިބު
އަޙްމަދު ފައިޞަލް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސްގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު ޙަސަން
މިނިސްޓަރ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސްގެ ނައިބު
ސިމާނު ހާދީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސްގެ ނައިބު
ޙަސަން ޢިރުފާން
މިނިސްޓަރ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސްގެ ނައިބު
ޔާމިން ޢަބްދުލްވައްހާބު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސްގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސްގެ ނައިބު
އަޝްރަފު ޢަބްދުالله
މިނިސްޓަރ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސްގެ ނައިބު

މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުން ލެވެލްގެ އިތުރު މަޤާމުތައް

މަރްޔަމް ވިސާމް
ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް