މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ޑޮކްޓަރ ޢިޞާމް މުޙައްމަދު
ސީނިއަރ އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ
ޑޮކްޓަރ މޫސާ ފަތުޙީ
ސީނިއަރ އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ
މުޙައްމަދު ޙުނައިފް
ސީނިއަރ އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ
ނީމާ ޢަލީ
އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ ފޮރ ޕްރެޒިޑެންޝަލް އެފެއާޒް
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފިރުޒުލް ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ ފޮރ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ
ޞާއިފް އަޙްމަދު
އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ ޓު ދަ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް
މުޙައްމަދު އިކްރާމް ޢަބްދުއްލަޠީފް
އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ ފޮރ ސްޓްރެޓީޖިކް ކޮމިއުނިކޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

އާމިނަތު ރަނާ ޙުސައިން ޝިހާމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

ޙުސައިން ޒީނީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބު
އަރްޙަމް ޙުސައިން
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބު
އަލްއުސްތާޛު ޙައްސާނު ޙަމީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު ރިޝްމީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބު
އަމާނީ މުޙައްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބު
އަޙްމަދު ޢާލީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

އަޙްމަދު ސާއިދު މުޞްތަފާ
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނައިބު
އަޙްމަދު އައިމަން
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ސުލްޠާން ރާމިޒް
މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނައިބު
އާމިނަތު މާރިޔާ
މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނައިބު
ޝަޖާޙު ފިރާޤު
މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނައިބު
އާމިނަތު މުނާ
މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނައިބު
އާމިނަތު ނާޡިމާ
މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ޢަލީ ނާޞިރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ ނައިބު
އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ޒާހިރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ ނާއިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް

ޞާލިޙް ޙުސައިން
މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑްގެ ނައިބު
ޢާއިޝަތު ޝަހުދާ ޢަބްދުﷲ
މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑުގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު ޢައިޝް
މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑުގެ ނައިބު
އަޙްމަދު ސާލިމް ސަޢީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑުގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް

އަޙްމަދު ޝާފިޢު
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސްގެ ނައިބު
ޙައްމާދު ޢަބްދުލްކަރީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސްގެ ނައިބު
އަލްއުސްތާޛާ ޝަފީޤާ ނަޢީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސްގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

އައްޝައިޚް މުޠީޢު އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ނައިބު
އައްޝައިޚް އުސާމް މުޙައްމަދު ސަޢީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ނައިބު
ޙައްވާ ލަޠީފް
މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ނައިބު
ޢަލީ އަޙްސަން
މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

މުޙައްމަދު ޔާމީން އަޙްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބު
ނާޝިމާ ޢަބްދުއްލަޠީފް
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބު
އިބްރާހީމް ސުޢޫދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބު
އަޝްހަދު ސަޢީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބު
އިބްރާހީމް ޔޫސޫފްފުޅު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބު
އަޙްމަދު މާއިސް
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ޙަޞްމާ ޙަސަންމަނިކު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު
އާމިނަތު އިސްމާޢީލް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން

ޢަލީ ނިޒާރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ނައިބު
އާމިނަތު ޝަޖަން
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ނައިބު
ފާޠިމަތު ފަޒުލާ ރަޝީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ނައިބު
ޢާއިޝަތު ނާޡިމާ
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ނައިބު
ޙުސައިން ޝިފާޒް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

ޙައްސާނު މުޙައްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އަލްއުސްތާޛު ޒާއިދު އަޙްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު
އަޒުހަރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން

އިބްރާހީމް ޔާސިރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ނައިބު
މުޙައްމަދު ޢަވާދު އަޔާޟު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ނައިބު
ޙަސަން ޛިހާން
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ދިވެހި ލެންގުއޭޖް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

އަޙްމަދު އަންވަރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ދިވެހި ލެންގުއޭޖް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ޛޫޝާން ކަމާލުއްދީން
މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު
އާމިނަތު ނަދާ މުޙައްމަދު
ިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު
އާމިނަތު ޝަޝީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މުޙައްމަދު ޢިމްރާން ޙަސަން
މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބު
ޢަލީ ސަލީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބު
ފާޠިމަތު އިފާޝާ
މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރ

އަޙްމަދު ޢަދުނާން
މިނިސްޓަރ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް

މުޙައްމަދު ނާފިޛު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސްގެ ނައިބު
މަލްޝާ ޝަރީފް
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސްގެ ނައިބު
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ މަޙްޒޫމް މާޖިދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސްގެ ނައިބު
މަރްޔަމް ޝިޢުނާ
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސްގެ ނައިބު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސް

ޢަލީ ޝަމީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސްގެ ނައިބު
އިބްރާހީމް ފަޔާޟް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސްގެ ނައިބު
އަޙްމަދު އިރުފާޙް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސްގެ ނައިބު