ޑައުންލޯޑްސް

ޤައުމީ އިނާމަށް ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމު
‏ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްފަދަ ތަންތަން ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު‏
ޤައުމީ އިނާމް 2023 - ގެޒެޓް
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ މީހާގެ އިޤުރާރު
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ މީހާގެ އިޤުރާރު
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކުށާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑު ފޯމު
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކުށާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑު ފޯމު
ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމު – މައިކްރޮސޮފްޓް ވަރޑް
ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމު – ޕީ.ޑީ.އެފް
އެދުރުންގެ ފަންނު:ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުށަހެޅުންތައް
ހޯދާ


ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ރިޔާސީ ބަޔާން 2023: ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ދެގުނަ ކުރެވި 2028 ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ 45 ބިލިޔަނަށް އަރާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
6 ފެބުރުވަރީ 2023, ޚަބަރު
ރިޔާސީ ބަޔާން 2023
6 ފެބުރުވަރީ 2023, ރިޔާސީ ބަޔާން
ރިޔާސީ ބަޔާން 2023: ދައުރެއްގެ ތެރޭގައި ބިންގަލުން ފެށި ފްލެޓް ޢިމާރާތެއް ނިންމާ، ރައްޔިތުން ބޯހިޔާވަހި ކުރާ ފުރަތަމަ އަހަރަށް މިއަހަރު ވެގެންދާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
6 ފެބުރުވަރީ 2023, ޚަބަރު
ރިޔާސީ ބަޔާން 2023: ސަރުކާރުން އަމާޒު ހިފާފައި ވަނީ ގުޅުންބޮޑު، ދިރުންހުރި، އެތެރޭގެ އިޤްތިޞާދެއް އުފެއްދުމަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
6 ފެބުރުވަރީ 2023, ޚަބަރު
ރިޔާސީ ބަޔާން 2023: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިއްވަވައިފި
6 ފެބުރުވަރީ 2023, ޚަބަރު