ކެބިނެޓް


ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ


އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު

މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް
މޫސާ ޒަމީރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
ޢަލީ އިޙްސާން
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝަފީޤް
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް
ޑޮކްޓަރ އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް
މުޙައްމަދު ސަޢީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް
އަޙްމަދު ޝިޔާމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް
ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
އިބްރާހީމް ފައިޞަލް
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޝިހާމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ޢަބްދުﷲ ރާފިޢު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން
ޠާރިޤު އިބްރާހީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޙައިދަރު އަޙްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
މުޙައްމަދު އަމީން
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ދިވެހި ލެންގުއޭޖް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
ޑޮކްޓަރ މަރްޔަމް މާރިޔާ
މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުﷲ މުއްޠަލިބް
މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ރަމީލާ
މިނިސްޓަރ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރ
އިބްރާހީމް ވަޙީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް
އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސް