ނައިބު ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅު

އެމް.އެން.ޔޫ. ބުކް ރައިޓިންގ ގްރާންޓްސްގެ ދަށުން ނެރެވޭ ފޮތްތައް ނެރުމަށާއި، އެމް.އެން.ޔޫ. ފޮތް މައުރަޒު އިފްތިތާޙްކުރުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
20 ސެޕްޓެންބަރު 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
މޯލްޑިވިއަން އޭވިއޭޝަން އެކަޑަމީއިން ޕައިލެޓުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ދަރިވަރުންގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
6 ސެޕްޓެންބަރު 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
"ވެލިރަން އެވޯޑް 2023" ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
2 ސެޕްޓެންބަރު 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
''ސިނަރޖީ ކެއަރ ހިޔާ ޤުރްއާން މުބާރާތް 1444''ގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
31 އޮގަސްޓް 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
''މާލޭ ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަން'' އިފްތިތާޙުކުރުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
28 އޮގަސްޓް 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ހިޔާ ތެރަޕީ އެންޑް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
27 އޮގަސްޓް 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
އެމް. ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ. އިން ހުޅުމާލެ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި ބަހައްޓާފައިވާ އާރު.އޯ. ފެން ޕްލާންޓުން ފެން އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 އޮގަސްޓް 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
"މޯލްޑިވްސް އިންސްޓަންޓް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް" އިފްތިތާޙްކުރުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 އޮގަސްޓް 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑޭ އެގެއިންސްޓް ޑްރަގް އެބިއުސް އެންޑް އިލިސިޓް ޓްރެފިކިންގ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވަވާ "އަހަރުމެންނާއެކު" އެކްސްޕޯ ހުޅުއްވައި ދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
25 އޮގަސްޓް 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
"މައިލޯ އެކަޑަމީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް - 2023" ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
19 އޮގަސްޓް 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ހޯދާ


ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ގާޑު
26 ސެޕްޓެންބަރު 2023, ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ކީރިތި ރަސޫލާ مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ޢީދު މީލާދުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ފޮނުއްވި ތަހުނިޔާގެ ޚިޠާބު
26 ސެޕްޓެންބަރު 2023, ރައީސްގެ ޚިތާބު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން އާބަންކޯގެ "ޗައިލްޑްކެއާ ސްޕޭސް" ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
26 ސެޕްޓެންބަރު 2023, ޚަބަރު
ޑިޖިޓަލް ރާއްޖެއެއް ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެޅޭ ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއްގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން އަންނަނީ ސަރުކާރާއިއެކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
25 ސެޕްޓެންބަރު 2023, ޚަބަރު
28 ސެޕްޓެންބަރު 2023ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް
24 ސެޕްޓެންބަރު 2023, ޚަބަރު