ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ޙުސައިން ޢާމިރު
ސެކްރެޓެރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
އަލްއުސްތާޛު ޢައްބާސް ޝަރީފު
ސެކްރެޓެރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ލީގަލް އެންޑް ޕާލަމެންޓްރީ އެފެއާޒް
ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު އިކުރާމް
ސެކްރެޓެރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ
މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އެޓް ދަ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ރެޒިޑެންސް
ޢަލީ ޝަރީފް
ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ ފޮރ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲދީދީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ލީގަލް ކައުންސިލް
އަލްއުސްތާޛު މުހްތާޒު މުޙްސިން
ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް އެޑްވައިޒަރ
ހީނާ ވަލީދު
ޗީފް ސްޕޯކްސްޕަރސަން އެޓް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

މުޢާޛު ޙަލީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޑިފެންސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

މުޙައްމަދު ޝަހުދީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެފެއާޒް
ފާޠިމަތު ޢިނާޔާ
ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ
ޝެރީނާ ޢަބްދުއްޞަމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެފެއާޒް
މުޙައްމަދު ޝަހީބު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެފެއާޒް
އަޙްމަދު ސަލީމް
އެމްބެސެޑަރ އެޓް ލާޖް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ކިނާނަތު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޞިއްދީޤު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
އަލްއުސްތާޛާ ލުބްނާ މުޙައްމަދު ޒާހިރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
އަލްއުސްތާޛު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

ޙުސައިން ޝާމް އާދަމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިނޭންސް
އަޙްމަދު މާޒިން
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިނޭންސް
ޒިދުނާ އިބްރާހީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިނޭންސް
މުޙައްމަދު އާޒާދު
އެކައުންޓަންޓް ޖެނެރަލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިޔުކޭޝަން
ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިޔުކޭޝަން
ޢާއިޝަތު ޞަފޫރާ
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިޔުކޭޝަން
ޙުސައިން ސަޢީދު މުޙައްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިޔުކޭޝަން
ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޢަދީލް ނަޞީރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިޔުކޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ޚަދީޖާ ޢަބްދުއްޞަމަދު ޢަބްދުﷲ
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތް
އިސްމާޢީލް ޢަބްދުﷲ
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތް
އަޙްމަދު ޤާސިމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތް
އާމިނަތު ޝިރުނާ
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް

މުޙައްމަދު ޠާރިޤް އަޙްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް
ޙުސައިން ޒާމިރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް
ޢަބްދުލްޙަލީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް
އިކޮނޮމިކް އެޑްވައިޒަރ އޮން އިންވެސްޓްމަންޓްސް އެންޑް ކެޕިޓަލް މަރކެޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް

ޑޮކްޓަރ ޢަމްޒަތު އަޙްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް
މުޙައްމަދު މުއްޠަލިބް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު ޢަބްދުލްހަކީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢުދާން
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

ޙާރިޘް މުޙައްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޓޫރިޒަމް
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނާޒިމް މުޙައްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޓޫރިޒަމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އާމިނަތު ޙުސައިން ޝަރީފް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް
މަރްޔަމް ޢަޛުރާ އަޙްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް
އަޙްމަދު ޢާޠިފް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ޢާއިޝަތު ޒުހުރުބާނު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް
އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް ޢަލީ (ނ.މ.ޝ.ޢ)
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް
މަރްޔަމް ސަހުދާ
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން

އިބްރާހީމް ޢާމިރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން
މުޙައްމަދު ރިޔާޟް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން
ޢަބްދުއްރައްޒާޤު އިބްރާހީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އިބްރާހީމް މިމްރާޙް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
އިބްރާހީމް ނިޡާމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ޢަލީ ފާރިސް ޔޫސުފް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ޑޮކްޓަރ މުޢާވިޔަތު މުޙައްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މުޙައްމަދު ޛަހީން
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ޙުސައިން ޢިމްރާން ޢަބްދުލްމުހައިމިން
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
މުޙައްމަދު ފާއިޒް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
އިބްރާހީމް ނިޡާމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
މުޙައްމަދު ދިލްޝާން ޢަބްދުﷲ
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން

ޑޮކްޓަރ އިބްރާހީމް ޝިޔާމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
ކެޕްޓަން ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ދިވެހި ލެންގުއޭޖް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

އަޙްމަދު ސާލިމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ދިވެހި ލެންގުއޭޖް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
މުޙައްމަދު ޝަހުރުއްޛިޔާދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ދިވެހި ލެންގުއޭޖް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
ޢަލީ ޞަފްވާން އިބްރާހީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ދިވެހި ލެންގުއޭޖް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުއްރަޙީމް ޙަސަން
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
އަޙްމަދު ޝަފީޢު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ނަޒީރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް (ރޓ) ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ފައިރޫޝް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އިބްރާހީމް ޠަޢާމު މުޙައްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
އިބްރާހީމް ނަޡީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
އިސްމާޢީލް ޙަމީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޙަސަން ރަޝީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރ

މަރްޔަމް ވިޝާމާ އަޙްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރ
އަޙްމަދު ޙަސަންދީދީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް

އަޙްމަދު މުނާޒު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް
ޢަބްދުއްލަޠީފް އަޙްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސް

މުޙައްމަދު ރަފީޤު ޙަސަން
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސް
އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސް
އަޙްމަދު ރަޝީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސް
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވަރކްސް
މުޙައްމަދު މާހިރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސް
މުޙައްމަދު ހާޝިމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސް
އައްޝައިޚް ޠާހާ ނަޢީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސް
އަޙްމަދު އަފްޟަލް އިބްރާހީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސް
އަލްއުސްތާޛު ޝަރަފުއްދީން އަބޫބަކުރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސް

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން ލެވެލްގެ އިތުރު މަޤާމުތައް

އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙަލީމް
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ
މަރްޔަމް ފިޒާނާ ރަޝީދު
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ
މުޙައްމަދު ޝަމްޢާން ވަޙީދު
ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަން
ޔޫސުފް މާނިޢު މުޙައްމަދު
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް
ޙަސަން ޒަރީރު
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް
ޢަލީ ޝުޖާޢު
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް
މޭޖަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ޙިލްމީ
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް
ޑޮކްޓަރ ޒަހުރާ މުޙައްމަދު
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ