ޚަބަރު

މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަކަތައުފެއްދުމުގައި ތެލަށް ބަރޯސާވުން ނިމުމަކަށް ގެނައުންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
5 ޖޫން 2023
ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ އާދައެއްކަމުގައި ހެދުން ލާޒިމް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
5 ޖޫން 2023
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފި
5 ޖޫން 2023
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
5 ޖޫން 2023
އައްޑޫ ސިޓީއަށް ލިބެމުން އަންނަ ކުރިއެރުމާ ތަރައްޤީއަކީ ރައްޔިތުން މި ސަރުކާރަށް ކުރި އިތުބާރުގެ ސަބަބުން ލިބެމުން އަންނަ ކުރިއެރުންތައްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
4 ޖޫން 2023
އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
4 ޖޫން 2023
މުޅި ރާއްޖެ ތަރައްޤީކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީއަކީ ސަރަޙައްދީ އިޤްތިޞާދީ ނާރެހުގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރަންޖެހޭ- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
4 ޖޫން 2023
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޑޫސިޓީގެ އ.ތ.މ ކޮމެޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން ވަނީ މި ސަރުކާރަކީ އަންހެނުން ބާރުވެރިކޮށް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ބޮޑު އިސްކަމެއްދޭ ސަރުކާރެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާފައި
4 ޖޫން 2023
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން މިސަރުކާރުން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ގެނެސްދީފައިވާ ކުރިއެރުންތައް ފާހަގަކުރައްވާފައި
3 ޖޫން 2023
ތުރުކީވިލާތުގެ ރައީސް އާ ދައުރަކަށް ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
3 ޖޫން 2023
ހޯދާ


ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ފޮނުއްވި ޚިޠާބު
5 ޖޫން 2023, ރައީސްގެ ޚިތާބު
މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަކަތައުފެއްދުމުގައި ތެލަށް ބަރޯސާވުން ނިމުމަކަށް ގެނައުންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
5 ޖޫން 2023, ޚަބަރު
ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް 2023 ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
5 ޖޫން 2023, ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅު
ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ އާދައެއްކަމުގައި ހެދުން ލާޒިމް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
5 ޖޫން 2023, ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފި
5 ޖޫން 2023, ޚަބަރު