މިނިސްޓަރުން ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުން

ޑޮކްޓަރ މުޞްޠަފާ ލުޠުފީ
ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރ އޮން ސޯޝަލް ޕޮލިސީ, ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ޑރ. ޙަސަން ޙަމީދު
ޗާންސެލަރ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން
ޗާންސެލަރ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ޑރ. ޢާޞިމް އަޙްމަދު
ޖެނީވާގައި ހުންނަ އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ މަރްކަޒުތަކަށް، ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ދާއިމީ މަންދޫބު