2021 ގައި ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު ދެވަނަބައި އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަލީމް
މ. މާހުރާ
އެމްބެސެޑަރ އެޓް ލާޖް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
އަލްފާޟިލް ޚާލިދު އިބްރާހީމް
މ. ދިޖުލަތު
އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، ޑިޖިޓަލް އާކައިވްސް ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޒުބައިދާ
މ. އޭ ޒީ
ސީނިއަރ ސުޕަވައިޒަރ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޝަރީފާ
ވ. ނަދާ
މެނޭޖަރ، ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް ޓްރެއިނިންގ, ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން
ގ. ފުއްލާގެ
އެސިސްޓެންޓް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޛީރު
މއ. ވެނީލާގެ
މެނޭޖަރ، ޑިޖިޓަލް އާކައިވްސް، ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
އަލްފާޟިލް ފަހުމީ ރަޝާދު
ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 1625
ޑިރެކްޓަރ، ޓެކްނިކަލް ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް، ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
އަލްފާޟިލް ސަޢީދު އިސްމާޢީލް
ރޯޒްމީޑް އދ. ކުނބުރުދޫ
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ، އދ. ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްދީދީ
މިސްކިތްމަގު. ލީނާ ޏ. ފުވައްމުލައް
އަލްފާޟިލް ޢަލީ މޫސާ
އެތެރެދޫ ލ. ފޮނަދޫ
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޙިލްމީ
ހ. ވެހެލި
ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޕްރޮޑިއުސަރ، ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޒާހިރު
ގުލްހަޒާރުގެ ތ. ބުރުނި
ޑިރެކްޓަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
އަލްފާޟިލާ މައިމޫނާ ޝުޖާޢު
ހ. ބުރެވިމާގެ
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ނަރސިންގ، އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
އަލްފާޟިލާ ޢަފީފާ ޢަފީފް
ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 3495
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
އަލްފާޟިލް ޙަސަން އާދަމް
ނަސްރު ށ. ފުނަދޫ
ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެ
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްލަޠީފް ޢަލީ
ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 1860
އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، އެމްޕްލޯއީ ފެސިލިޓޭޝަން، މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު
ފިނިފެންމާގެ ތ. ވޭމަންޑޫ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިރު
ފިނިހިޔާ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ
އިސްލާމް ޓީޗަރ، ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ސްކޫލް
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދުމަނިކު
ހ. ރީދޫގެ
ބޭންޑް މެންބަރ، ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރަޝީދު މަޖުދީ
ޕާކްވިއު ސ. ހިތަދޫ
މެނޭޖަރ، ރީޖަނަލް ޔުނިޓްސް، މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރު
ދަފްތަރު. ރސ ނަންބަރު 7994
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ނަޖުމީ
ވ. ބޮނިޓޯ
ސީނިއަރ ގްރައުންޑް ސަރވިސަސް އިކުއިޕްމަންޓް ޓްރެއިނަރ، މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު ޢަލީ
ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 4922
ސުޕަވައިޒަރ، މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޢާޒިމް
ހ. ވައިލެޓްމީޑް
މެނޭޖަރ، ސައުންޑް އިންޖިނިއަރިންގ، ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ރަމީޒު
ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 02-ޖީ-18
ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޢަބްދުﷲ
ނޫރާނީވިލާ ޅ. ހިންނަވަރު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ، ޅ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
އަލްފާޟިލް ޙަސަން އަޙްމަދުމަނިކު
ގ. ޑްރީމްއޮފްގާރޑްން
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
އަލްފާޟިލް އާދަމް ޢަލީ
ވ. ކަނި
ސީނިއަރ ވެހިކަލް ޑްރައިވަރ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފުއާދު
ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 02-1-90
ލޮޖިސްޓިކް އޮފިސަރ، ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޔޫސުފް
ޕެރިސް ށ. ބިލެތްފަހި
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، ށ.ބިލެތްފަހީ ކޯޓު
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ބަޝީރު
ގޯލްޑަންލީފް ސ. މަރަދޫފޭދޫ
އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޙަސަން
ގ. ރައިހާނުގެ
ސީނިއަރ ޓެކްނިކަލް އިކުއިޕްމަންޓް ޑިސްޕެޗް އޮފިސަރ، ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފަހުމީ
މުރީދުގެ އދ. ދަނގެތި
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެސިސްޓެންޓް، ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އދ. މަހިބަދޫ ބްރާންޗް
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން އިބްރާހީމް
ނިރޮޅުގެ ޅ. ހިންނަވަރު
ސިވިލް ޑެޕިއުޓީ އެގްޒެކެޓިވް، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
އަލްފާޟިލް ޝިއުތު ޙުސައިން
ދަފްތަރު. ނަންބަރު 2066
އެސިސްޓެންޓް އިންޖިނިއަރ، މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރައޫފް
އިޔުރިޝް ކ. ތުލުސްދޫ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު އަޙްމަދު
ހޯދަޑު. އަހިމާގެ ޏ. ފުވައްމުލައް
ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީގެ
އަލްފާޟިލާ ޖަލީލާ ޢަބްދުއްޞަމަދު
ވ. ލަކީސެވަން
ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
އަލްފާޟިލާ ނަޛީރާ މުޙައްމަދު
ދިލްބަހާރުގެ ވ. ތިނަދޫ
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ، ވ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޖިހާދު
ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް 06-01-174
ސައިޓް މެނޭޖަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
އަލްފާޟިލް ޖަޢުފަރު ޙަސަން
ކުޅުދޫ. މޯނިންގލައިޓް ނ.ކެނދިކުޅުދޫ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން
ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 5137
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަމީދު
ގ. ތާފަތާއާގެ
މެނޭޖަރ، މެޓަލް ވަރކްސް އެންޑް މެކޭނިކަލް ސަޕޯޓް، މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޙަރީފް
ގ. ފަސާނާ
ސީނިއަރ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ، މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޢަބްދުލްކަރީމް
ފިނިވާގެ ލ. ފޮނަދޫ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަސީމް
ހ. ސްވޯރޑް
ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ، އިންޖިނިއަރިންގ އެންޑް ޔުޓިލިޓީސް، މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ފަހުމީ
ގަދަކޯޅިގެ ސ. މަރަދޫ
ސީނިއަރ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ވަޙީދު
ހީނާމާގެ ވ. ފުލިދޫ
މަސައްކަތު، ވ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފިކުރީ
ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 4754
ޗީފް ލައިޓިންގ ޓެކްނީޝަން، ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
އަލްފާޟިލާ އިޙްސާނާ މޫސާ
ގ. ޑްރީމްއޮފްގާރޑްން
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނަސީމް
މ. ޓްވިންފްލާވަރ
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޢަލީ
ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 4095
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ރަޝީދު
ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 02-1-128
އަލްފާޟިލާ ޙަރިއްޔާ ޢަލީ
ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 2120
ސީނިއަރ ޓެކްނިކަލް އިކުއިޕްމަންޓް ޑިސްޕެޗް އޮފިސަރ، ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
އަލްފާޟިލް ޢާމިރު ޢަލީ
ހ. ފޮއްގަސްގެ
އެގްޒެކެޓިވް، ކޯޕަރޭޓް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް، މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙަމީދު އާދަމް
ހަޒާރުމާގެ ބ. ކުޑަރިކިލު
އަލްފާޟިލާ ނާޞިރާ ޙިލްމީ
ފަރެސްއަވަށް. ބަހާރުގެ ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
އެސިސްޓެންޓް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް މުޙައްމަދު ޙުސައިން
ކަންމަތީގެ ގއ. ކޮލަމާފުށި
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ސްޓާފް ސާރޖަންޓް އިބްރާހީމް ރަޝީދު
ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 2586
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަނީސް
ވ. އޭޝިއަންވިލެޖް
ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޙަނީފް
މ. ސޭންޑީހޮލޯ
ސީނިއަރ ސުޕަވައިޒަރ، ރިފިއުލަރ، މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ރަޝީދާ
ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 06-ޖީ-121
ސީނިއަރ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
އަލްފާޟިލް އަބޫބަކުރު އަޙްމަދު
މަތިމަރަދޫ. ހަދުވަރުދޭގެ، ލ. ގަން
އިސްލާމް މުދައްރިސް، ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އާލް ޘާނީ ސްކޫލް
އަލްފާޟިލާ ނަފީސާ އަބޫބަކުރު
ކުޑަފަޅު ރ. އުނގޫފާރު
އެންރޯލްޑް ނަރސް، ރ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފާރޫޤު
ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 04-1-105
އަލްފާޟިލާ ޝަމީމާ ޢަލީ
ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 1622
ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓީޗަރ، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާމިރު
ދަފްތަރު. ނަންބަރު ދރ 1187
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޔާޒް
ގ. ރޯޝަންލޮޖް
މާސްޓަރ، ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް މުޙައްމަދު
މ. ޢަބީރުއާގެ
ސުޕަވައިޒަރ، މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
އަލްފާޟިލް މޫސާ ޙަލީމް
މ. ޒުރީތު
މެނޭޖަރ، ޓެކްނިކަލް އިކުއިޕްމަންޓް، ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޔޫސުފް
ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 4771
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން
ޓޯޓައިސް ގދ. ތިނަދޫ
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، ޑރ.ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
އަލްއުސްތާޛު ސަޢުދު ޢަބްދުލްކަރީމް
ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 2034
ސިވިލް އެގްޒެކެޓިވް، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
އަލްފާޟިލާ ޝަރީފާ އިބްރާހީމް
އާސިޔާނާ ފ. ފީއަލި
މަސައްކަތު، ފ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ސަމީރާ
އައްސޭރި މ. މުލި
ދިވެހި މުދައްރިސް، މ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޢަރީފު
މއ. ޕީޗްކޮރަލް
އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، އެމްޕްލޯއީ އެންގޭޖްމަންޓް، މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރިޔާޒް އިސްމާޢީލް
މއ. ނާގަލި
ސީނިއަރ އޮފިސަރ، އެއިރޯނޯޓިކަލް އިންފޮމޭޝަން ސަރވިސަސް، މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ރަމީޒު
ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 555
ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓެރީ، ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
އަލްފާޟިލް ޚާލިދު އިބްރާހީމް
މ. ޕައިންއެޕަލް
އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2021 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ދިވެހި ދައުލަތުގެ މަތިވެރި ޢިއްޒަތް
ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު އެއްވަނަ ބައި
ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު
ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު ދެވަނަބައި

ހުރިހާ އަހަރުތައް: