2021 ގައި ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްޙާފިޡާ ލަޠީފާ އަޙްމަދު
މާރވުލެސް ސ. ހިތަދޫ
ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި އުނގަންނައިދިނުމާއި، ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމުގެ ދާއިރާއިން؛ ކީރިތި ޤުރްއާން އުނގަންނައިދިނުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް
ވައްވަރުގެ ޅ. ނައިފަރު
ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާއިން؛ ދިވެހިބަސް އުނގަންނައިދިނުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ފަތުޙުﷲ އަޙްމަދު
މޫރިތިގެ ހއ. އިހަވަންދޫ
ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާއިން؛ ދިވެހިބަހުގެ ލިޔުންތެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ޝަރަފުލްހުދާ މުޙައްމަދު
ސީނުގެ ގއ. ނިލަންދޫ
ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން؛ އުނގެނުމުގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދީންނާއި މީހުންނަށް ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ރޮނގުން
ހއ. އިހަވަންދޫ މަސްވެރިންގެ ގުޅުން (އިމަގު)
އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން؛ ޖަމާޢަތަށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރާޝިދު
މ. ހުސްނޫ
އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން؛ މުޖުތަމަޢުގައި އަށަގަންނަމުންދާ ނުރަނގަޅު އާދަތައް ނައްތައިލުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް ރިފްޢަތު
ނޫވިލު ޅ. ހިންނަވަރު
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން؛ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުރިއެރުން ލިބޭނޭ އެކިކަންކަން ހިންގުމާއި ތަޢާރުފު ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝިފާ މޫސާދީދީ
ސަރާސަރުގެއާގެ ސ. ހިތަދޫ
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން؛ އެކި ބާވަތުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ކިނާނަތު
މއ. ބޮޑުދަހަރާގެ
މުވާޞަލާތާއި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން؛ ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ އާއި، ސޮފްޓްވެއަރ އެޕްލިކޭޝަން ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު
ހ. ސްނޯޕީކް
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން؛ ކުޅިވަރު ހިންގުމާއި، ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރަޝީދު
ހަނދުވަރީގެ ސ. ފޭދޫ
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން؛ ކުޅިވަރު ހިންގުމާއި، ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ސާލިޔާ
ވާރޭވިލާ ހދ. ނޭކުރެންދޫ
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން؛ ކުޅިވަރު ހިންގުމާއި، ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ މައިމޫނާ
މ. މިރިޔާސްގެ
ވިޜުއަލް އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން؛ ފައިން އާޓްސް (ލިޔުމާއި، ކުރެހުމާއި، ފަރުމާކުރުން)ގެ ރޮނގުންެ
އަލްފާޟިލް އަރުޝަދު އަޝްރަފް
ހުސްނުހީނާގެ ހއ. ހޯރަފުށި
ޒުވާނުންގެ ދާއިރާއިން؛ ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި، މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޫޙު އާލާކުރުމުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2021 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ދިވެހި ދައުލަތުގެ މަތިވެރި ޢިއްޒަތް
ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު އެއްވަނަ ބައި
ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު
ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު ދެވަނަބައި

ހުރިހާ އަހަރުތައް: