2014 ގައި މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް މޫސާ މުންޞިފް އަޙްމަދު
ހ. މިރިހި
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޢަބީރު އިބްރާހީމް
މ. ކަނޑޫދޫގެ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން އިޝާން
ސ. ފޭދޫ އަލިވާގެ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މިހާދު
ސ. ފޭދޫ ދުންފިނިގެ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ ޝަހާދާ އަޙްމަދު
ރ. ރަސްގެތީމު ރުއްމަލަ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ ނާޝިމާ މުޙަންމަދު ރަޝީދު
ހ. ޝާރކް
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޔުސްރާ އިބްރާހީމް
ގ. ސައުތުސައިޑް
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ރިޔާސާ
މ. ކޮޅުފުށީ އަސުރުމާގެ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ ޙާފިޡާ އަޙްމަދު
ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރަންނާޅި
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ ވިޝާހު ވަޙީދު
ޏ. ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު ނީލޯފަރުގެ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް ފަތުޙުﷲ އަޙްމަދު
ހއ. އިހަވަންދޫ މޫރިތިގެ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިފާނާ އަޙްމަދު
މ. ރުއްފުށި
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޝާޢިރާ
ބ. ތުޅާދޫ ގުލިސްތާނުގެ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަފްރާހު
ގ. މާވެހި
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ސަމާޙު
އދ. ދަނގެތީ ޓޯކިޔޯވިލާ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ލީޒާ
ށ. ކޮމަންޑޫ އޭރީޒް
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ރަޝީދު
މއ. ހިރިކުއްޅަގެ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަޢުރަޒަކުން ނުވަތަ މުބާރާތަކުން ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންކުރުމަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ނުވަތަ ޝަރަފު ހޯދުން
ކާނަލް އަޙްމަދު ނަސީމް
ގ. ނަންކުރާ
މަސައްކަތްތެރިކަމާއި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން އާދަޔާ ޚިލާފު ކާމިޔާބީއެއް ހާސިލުކުރުން
އަލްފާޟިލާ ޔާސްމީން ނަޞީރު
ގއ. ވިލިނގިލީ ވާދީގެ
ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ފެންވަރަކަށް މަސައްކަތެއް ކުރުން ނުވަތަ އެއްޗެއް އުފެއްދުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޢަފީފް
ގދ. ތިނަދޫ އަލިދޯދި
ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ފެންވަރަކަށް މަސައްކަތެއް ކުރުން ނުވަތަ އެއްޗެއް އުފެއްދުން
އަލްފާޟިލާ ޝަމްސިއްޔާ ޙަސަން
ގދ. ގައްދޫ ހެޕިނަސް
ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ފެންވަރަކަށް މަސައްކަތެއް ކުރުން ނުވަތަ އެއްޗެއް އުފެއްދުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2014 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: