2014 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްޙާފިޡް ޢައްޒާމް ޙަލީމް
މއ. ވެލަވަރުވިލާ
ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރައްވައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެެޑެލް ހާސިލް ކުރެއްވުން
އަލްޙާފިޡާ ފަހީމާ ޢަބްދުﷲ
ހދ. ހިރިމަރަދޫ ލިލީމާގެ
ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރައްވައިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލު ކުރެއްވުން
އަލްޙާފިޡާ ރިފްދާ މުޙައްމަދު ރަޝީދު
މ. ލަކީލާސްޓް (ހުޅުމާލެ 10152)
ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރައްވައިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލު ކުރެއްވުން
ޙަސަން ނިދާމް (ފ. ބިލެތްދޫ ސްކޫލް)
ފ. ބިލެތްދޫ ހިޔާ
2014ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން މުޅި ދުނިޔެއިން [އެކައުންޓިންގ] މި މާއްދާއިން 1 ވަނަ ހާސިލުކުރުން
އާމިނަތު އީނާޝް (ވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލް)
ކ. މާފުށީ ޖަރމަނީގެ
2014 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން މުޅި ދުނިޔެއިން [އެކައުންޓިންގ] މި މާއްދާއިން 1 ވަނަ ހާސިލުކުރުން
ޙައްމާދު ސުލައިމާން (ވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލް)
ތ. ވިލުފުށީ ހަވީރީގެ
2014 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން މުޅި ދުނިޔެއިން [އެކައުންޓިންގ] މި މާއްދާއިން 1 ވަނަ ހާސިލުކުރުން
ޙަސަން މުޙައްމަދު (ވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލް)
ހއ. މާރަންދޫ ގުލްޝަން ބަހާރު
2014 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން މުޅި ދުނިޔެއިން [އެކައުންޓިންގ] މި މާއްދާއިން 1 ވަނަ ހާސިލުކުރުން
ޖޫޒާން ޚަލީލު (ވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލް)
ހއ. ކެލާ ޝަބްނަމްގެ
2014 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން މުޅި ދުނިޔެއިން [އެކައުންޓިންގ] މި މާއްދާއިން 1 ވަނަ ހާސިލުކުރުން
ނާއިޝް މުޙައްމަދު ނަޢީމް (ވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލް)
ވ. ކެޔޮދޫ ވެނީލާގެ
2014 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން މުޅި ދުނިޔެއިން [އެކައުންޓިންގ] މި މާއްދާއިން 1 ވަނަ ހާސިލުކުރުން
ޢާއިޝަތު ލިއުޝާ (ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ އެޑިޔުކޭޝަން)
އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ ނޫވިލާގެ
2014 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން މުޅި ދުނިޔެއިން [އެކައުންޓިންގ] މި މާއްދާއިން 1 ވަނަ ހާސިލުކުރުން
ޢާއިޝަތު ނަވާލް ނިޒާރު (ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ އެޑިޔުކޭޝަން)
މއ. ރަންމާ
2014 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން މުޅި ދުނިޔެއިން [އެކައުންޓިންގ] މި މާއްދާއިން 1 ވަނަ ހާސިލުކުރުން
މައުވާ އިބްރާހީމް (ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ އެޑިޔުކޭޝަން)
ހ. އީސްޓްލައިޓް
2014 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން މުޅި ދުނިޔެއިން [އެކައުންޓިންގ] މި މާއްދާއިން 1 ވަނަ ހާސިލުކުރުން
މުޙައްމަދު ފާތިޙް (ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ އެޑިޔުކޭޝަން)
ލ. ކުނަހަންދޫ ރޯޒްވިލާ
2014 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން މުޅި ދުނިޔެއިން [އެކައުންޓިންގ] މި މާއްދާއިން 1 ވަނަ ހާސިލުކުރުން
މުޙައްމަދު އިޙްސާން އަޙްމަދު (ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ އެޑިޔުކޭޝަން)
މ. ރަފްސާން
2014 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން މުޅި ދުނިޔެއިން [އެކައުންޓިންގ] މި މާއްދާއިން 1 ވަނަ ހާސިލުކުރުން
މަރްޔަމް ފާތިކާ ފަޔާޒް
ހ. ހަތިހާ
ޕްރެޒިޑެންޓް ގައިޑް ބެޖް ހާސިލު ކުރެއްވި ދަރިވަރު
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2014 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: