ކާނަލް އަޙްމަދު ނަސީމް
ގ. ނަންކުރާ

އަމިއްލަ ފިކުރުން ބަޑިބަހައްޓާ ގަން މައުންޓް ހެދުމާއި، ވަޒަން ހެދުމާއި، ކޭސް ޑިފްލެކްޓަރެއް އީޖާދުކުރުމާ ގުޅިގެން، ސިފައިންގެ މުއައްސަސާއަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިބެމުންދާކަމަށް އެ މުއައްސަސާއިން ދެކެވަޑައިގަތުން