2014 ގައި ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

ސާޖަންޓް ފަސްޓް ކްލާސް އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު އަސްލަމް
އަނަސް / ދ.ކުޑަހުވަދޫ
ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއި އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
އަލްޤާރީ އަލްޙާފިޡް ޢަބްދުއްރަޝީދު މުޙައްމަދު
ވަވަތި / ށ.ފޭދޫ
ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއި އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދާއިރާއިން ހިތްވަރުދިނުމުގެ އިނާމު
އަލްފާޟިލް އަންވަރު އިބްރާހީމް
މަންޒިލް/ބ.ތުޅާދޫ
ދިވެހި ބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާއިން؛ ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފަންނު ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަރީފް
ނަރުގިސްވިލާ/ ރ. ރަސްމާދޫ
ދިވެހި ޘަޤާފަތާއި އާދަކާދައިގެ ދާއިރާއިން؛ ދިވެހިންގެ ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތައް ކުރިއަރުވައި އާލާކުރުމުގެ ރޮނގުން ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
އަލްފާޟިލް އާދަމް ރަޝީދު
ގ.އަޑިމަގު / މާލެ
މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން؛ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
އަލްފާޟިލް އިސްޙާޤު ޞާލިޙު
ހުޅަނގުގެ/ސ. މަރަދޫ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން؛ ކެއްކުމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ރަޝީދު
މ.ހުދުހުދާގެ / މާލެ
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން؛ ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމާއި، ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް މާކެޓުކުރުމާއި ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ ދިރާސާ ކުރުމުގެ ރޮނގުން ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޙިޝާން
ގ.ނީރުވީކް / މާލެ
އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން؛ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންށާއި މީހުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމާއި، ފުދުންތެރިބަޔަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒިޔާއު
ބޯށިވަލުގެ / ސ.ހިތަދޫ
ޒުވާނުންގެ ދާއިރާއިން؛ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމާއި ހުށަހެޅުމުގެ ހުނަރުވެރިކަމުގެ ރޮނގުން ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
އަލްފާޟިލާ މުއުމިނާ އާދަމް
ގ. ހާފްސީ
އަންހެނުންގެ ދާއިރާއިން؛ ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަޔާޟު ޢަލީ ރިޟާ
މއ. ކުރިކީލަގެ
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން؛ ފިޓްނަސް ތެރަޕީގެ ރޮނގުން ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
އަލްފާޟިލާ ނާހިދާ ޢަލީ
ހ. ބޮޑުކޮށީގެ
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން؛ ކަސްރަތު ކުރުމާއި ކަސްރަތު ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
އަލްފާޟިލް އަފްޟަލް ޝާފިޢު
މއ. މޭރީ
ވިޜުއަލް އާރޓްސްގެ ދާއިރާއިން؛ ލިޔުމާއި، ކުރެހުމާއި ފަރުމާކުރުމުގެ ރޮނގުން ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ކެޕްޓަން އަޙްމަދު ޢާޠިފް
މއ.އުޑުވިލާ (މ.ނިވްހިލްމަން)
ޕާރފޯމިންގ އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން؛ ލަވަކިޔުމާއި، މިއުޒިކު ކުޅުމާއި، އަމިއްލަ ރާގު އުފެއްދުމުގެ ރޮނގުން ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2014 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: