އަލްފާޟިލް މޫސާ މުންޞިފް އަޙްމަދު
ހ. މިރިހި

މެލޭޝިޔާގެ އިންޓި ޔުނިވަރސިޓީ ކޮލެޖުން 2009 ވަނަ އަހަރު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ހާރޓްފޯރޑްޝަޔަރގެ ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް، ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން