ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޝާޢިރާ
ބ. ތުޅާދޫ ގުލިސްތާނުގެ

ސައުތު އެފްރިކާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކްއާޒޫލޫ ނަޓާލުން 2010 ވަނަ އަހަރު މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް (ކެމިސްޓްރީ) ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން