އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ރަޝީދު
މއ. ހިރިކުއްޅަގެ

ސައުތު އޭޝިއަން އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ރީޖަނަލް ކޯޕަރޭޝަންގެ ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން، 2014 ވަނަ އަހަރު ސްރީލަންކާގައި ބޭއްވި ސާރކް ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގެ ބެސްޓް އެކްޓަރގެ މަގާމު ހާސިލު ކުރައްވާފައިވާތީ.