އަލްފާޟިލާ ޙާފިޡާ އަޙްމަދު
ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރަންނާޅި

ކުއްލިއްޔަތުއް ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާއިން 2013 ވަނަ އަހަރު ބެޗްލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް (އޮނަރސް) ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން