އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ލީޒާ
ށ. ކޮމަންޑޫ އޭރީޒް

ސްރީލަންކާގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ބިޒްނަސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީން 2013 ވަނަ އަހަރު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކާރޑިފް މެޓްރޯޕޮލިޓަން ޔުނިވަރސިޓީގެ މާސްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން