އަލްފާޟިލާ ވިޝާހު ވަޙީދު
ޏ. ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު ނީލޯފަރުގެ

މެލޭޝިޔާގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް މެޑިކަލް ޔުނިވަރސިޓީން 2014 ވަނަ އަހަރު ބެޗްލަރ އޮފް ސައިންސް (އޮނަރސް) ބަޔޯމެޑިކަލް ސައިންސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން