އަލްފާޟިލް ފަތުޙުﷲ އަޙްމަދު
ހއ. އިހަވަންދޫ މޫރިތިގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން 2014 ވަނަ އަހަރު ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ސެޓްފިކެޓް އިން އެޑިޔުކޭޝަން ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން