އަލްފާޟިލާ ނާޝިމާ މުޙަންމަދު ރަޝީދު
ހ. ޝާރކް

އަޔަރލޭންޑް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޯލޮޖީން 2013 ވަނަ އަހަރު ބެޗްލަރ އޮފް ސައިންސް (އޮނަރސް) އިން ބަޔޯސައިންސް ވިތު ބަޔޯފޮރެންސިކް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން