އަލްފާޟިލާ ޝަހާދާ އަޙްމަދު
ރ. ރަސްގެތީމު ރުއްމަލަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން 2013 ވަނަ އަހަރު ބެޗްލަރ އޮފް ބިޒްނަސް (މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް މާކެޓިންގ) ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން