އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ސަމާޙު
އދ. ދަނގެތީ ޓޯކިޔޯވިލާ

އެމެރިކާގެ އޯހައިއޯ ނޯދަން ޔުނިވަރސިޓީން 2013 ވަނަ އަހަރު މާސްޓަރ އޮފް ލޯ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން