އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޔުސްރާ އިބްރާހީމް
ގ. ސައުތުސައިޑް

މެލޭޝިޔާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސެލެންގޯރ (ޔުނިސެލް) އިން 2013 ވަނަ އަހަރު ބެޗްލަރ އޮފް މާކެޓިންގ (އޮނަރސް) ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން