އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޢަބީރު އިބްރާހީމް
މ. ކަނޑޫދޫގެ

ސްރީލަންކާގެ އެކަޑެމީ އޮފް ޑިޒައިން އިން 2011 ވަނަ އަހަރު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ނޯތަމްބްރިޔާ އެޓް ނިއުކާސަލްގެ ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް (އޮނަރސް) އިން އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިން ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން