އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މިހާދު
ސ. ފޭދޫ ދުންފިނިގެ

ސްރީލަންކާގެ ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން 2013 ވަނަ އަހަރު ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން