އަލްފާޟިލާ ޝަމްސިއްޔާ ޙަސަން
ގދ. ގައްދޫ ހެޕިނަސް

ނެތެމުންދާ ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިކަން ދިރުވައި އާލާކުރުމުގެ ދާއިރާއިން، ކުނަލާއި ކުނަލުން ތަކެތި އުފެއްދުމުގެ މުބާރާތުން 1 ވަނަ ހާސިލުކުރެއްވުން