އަލްފާޟިލް ޙުސައިން އިޝާން
ސ. ފޭދޫ އަލިވާގެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސްޓެފަރޑްޝަޔަރ ޔުނިވަރސިޓީން 2011 ވަނަ އަހަރު ބެޗްލަރ އޮފް ސައިންސް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން