އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިފާނާ އަޙްމަދު
މ. ރުއްފުށި

އަޔަރލެންޑްގެ އެމެރިކަން ކޮލެޖް ޑަބްލިންއިން 2009 ވަނަ އަހަރު މާސްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް ވިތު އިންޓަރނޭޝަނަލް ބިޒްނަސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން