އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަފްރާހު
ގ. މާވެހި

މެލޭޝިޔާގެ މޮނޭޝް ޔުނިވަރސިޓީން 2012 ވަނަ އަހަރު މާސްޓަރ އޮފް އިންޓަރނޭޝަނަލް ބިޒްނަސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން