2016 ގައި މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޢާދިލް
ޑެއިޒީމާގެ / ގއ. ދާންދޫ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ އެންމެމަތީ ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކުރުމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީއެއް ހާސިލު ކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ އަމްޒަތު އަޙްމަދު
ކިނާރާ / ގދ. މަޑަވެލީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ އެންމެމަތީ ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކުރުމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީއެއް ހާސިލު ކުރެއްވުން
މުޙައްމަދު ޝާހިދު ޙަލީމް
މ. ޑައިމަންޑްވެލީ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
ޢާއިޝަތު އަޒްފާ
މ. ހުވަނދުގަނދަކޯޅިގެ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
ސިރުޙާނާ އިދުރީސް
ހ. ފެންތިލަގެ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
ޢާއިޝަތު ޢަރުޝީ ޚަލީލު
މއ. ޒެޕްލިން
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަންވަރު އިބްރާހީމް
ގ. ސަންސައިޑްވިލާ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
ޢަބްދުލްމަތީން ޢަބްދުއްސައްތާރު
މޫންލައިޓް / ބ. އޭދަފުށި
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްއުސްތާޛު ޝުޖާޢު ޢުޘްމާން
ހިލިހިލާއާގެ / ގއ. ވިލިނގިލި
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްއުސްތާޛު ސުޢޫދު މުޙައްމަދުފުޅު
ހ. މާވަރުހުރާ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
ޙުސައިން ވަޙީދު
ގ. ސިންދު
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
މަރްޔަމް މޫނިސާ ޙުސައިން
ކަރަންކާވިލާ / ސ. ފޭދޫ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްއުސްތާޛު ޝުކުރުﷲ ޝަކީލް
ސިޔާމާ މަންޒިލް / އއ. ފެރިދޫ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
ޙަމަދު އަޙްމަދު
މ. ސީނިއާވިލާ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
ޝަޒްމީނާ ޝާކިރު
ހިކިފިނިފެންމާގެ / ދަޑިމަގު ޏ. ފުވައްމުލައް
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އާމިނަތު ޝަފާނާޒް
ހއ. ކެލާ ފެހިވިލާގެ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އާމިނަތު ޝަފީޤު
ދިރޭލާލްގެ / ސ. ހިތަދޫ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އިބްރާހީމް ނަސްރީން
މާގަސްދޮށުގެ / ލ. އިސްދޫ
ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަކަށް ޙައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން، އައު އީޖާދެއް ނުވަތަ އުފެއްދުމެއް އުފައްދައިގެން ނުވަތަ ޢިލްމީ ދިރާސާއެއް ކޮށްގެން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީއެއް ހާސިލު ކުރެއްވުން
ރޯޒާ އިބްރާހީމް
އަހިވަލިގެ / ދަޑިމަގު ޏ. ފުވައްމުލައް
ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ފެންވަރަކަށް މަސައްކަތެއް ކުރުން ނުވަތަ އެއްޗެއް އުފެއްދުން
ރަޝީދާ މޫސާ
މ. އަރުމް
ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ފެންވަރަކަށް މަސައްކަތެއް ކުރުން ނުވަތަ އެއްޗެއް އުފެއްދުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2016 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: