ޢާއިޝަތު އަޒްފާ
މ. ހުވަނދުގަނދަކޯޅިގެ

އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ދަ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކުއީންސްލޭންޑުން 2014 ވަނަ އަހަރު މާސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.