އާމިނަތު ޝަފާނާޒް
ހއ. ކެލާ ފެހިވިލާގެ

ވިލާ ކޮލެޖުން 2016 ވަނަ އަހަރު އޯޕަން ޔުނިވަރސިޓީ މެލޭޝިޔާގެ ބެޗްލަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ވިތު އޮނަރސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.