2016 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްޙާފިޡާ ބައްސާމާ ސުލައިމާން
ފުނަކުރި / ހއ. ދިއްދޫ
ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރައްވައިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލުކުރެއްވުން
އަލްޙާފިޡު ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ލަޠީފް
ފެހިގެ / ދ. މީދޫ
ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރައްވައިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލުކުރެއްވުން
އަލްޙާފިޡާ ހިމްނާ މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް
ހ. ލަކީ
ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރައްވައިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލުކުރެއްވުން
އަލްޙާފިޡާ މަރްޔަމް ޙުލްމާ މަޝްކޫރު
އިހާ / ސ. ހިތަދޫ
ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރައްވައިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލުކުރެއްވުން
އަލްޙާފިޡާ އާލާ ޢަޡުމަތު ޖަމީލް
މއ. ނާރެސް
ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރައްވައިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލުކުރެއްވުން
އަލްޙާފިޡު އަޙްމަދު ޝުޖާޢު ޝަރީފް
ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު: 04-ޖީ-6
ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރައްވައިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލުކުރެއްވުން
ފާޠިމަތު މާވީ ޞާލިޙު
ނާޒް / ސ. ހިތަދޫ
2015 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން އެކި މާއްދާތަކުން މުޅި ދުނިޔެއިން 1 ވަނަ ހާސިލު ކުރައްވައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލުކުރެއްވުން
އާމިނަތު ޝުޢާޢު މުޙައްމަދު
މ. އާރތް
2015 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން އެކި މާއްދާތަކުން މުޅި ދުނިޔެއިން 1 ވަނަ ހާސިލު ކުރައްވައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލު ކުރެއްވުން
އަޙްމަދު ބާސިލް ޝިޔާމް
ސްވީޓްޕީކޮޓެޖް / ސ. މީދޫ
2015 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން އެކި މާއްދާތަކުން މުޅި ދުނިޔެއިން 1 ވަނަ ހާސިލު ކުރައްވައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލު ކުރެއްވުން
މަރްޔަމް އިންޝާ ޒިޔާދު
އަލިމަސްވާދީ / ސ. ހުޅުދޫ
2015 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން އެކި މާއްދާތަކުން މުޅި ދުނިޔެއިން 1 ވަނަ ހާސިލު ކުރައްވައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލު ކުރެއްވުން
މަރްޔަމް އަޒްހާ އިބްރާހީމް
މ. ޝަބްނަމްވިލާ
2015 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން އެކި މާއްދާތަކުން މުޅި ދުނިޔެއިން 1 ވަނަ ހާސިލު ކުރައްވައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލު ކުރެއްވުން
އަޙްމަދު މިޞްބާޙު
އައްސޭރި / ތ. ގާދިއްފުށީ
2016 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން އެކި މާއްދާތަކުން މުޅި ދުނިޔެއިން 1 ވަނަ ހާސިލު ކުރައްވައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލު ކުރެއްވުން
ޝައިފާ ޢަބްދުއްޝަކޫރު
މިރުސްމާގެ / ކ. ގުރައިދޫ
2016 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން އެކި މާއްދާތަކުން މުޅި ދުނިޔެއިން 1 ވަނަ ހާސިލު ކުރައްވައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލު ކުރެއްވުން
ޙަލީމަތު ލަޔާން ޢަބްދުﷲ
ދާވިޔާގެ / ޅ. ނައިފަރު
2016 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން އެކި މާއްދާތަކުން މުޅި ދުނިޔެއިން 1 ވަނަ ހާސިލު ކުރައްވައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލު ކުރެއްވުން
ޢާއިޝަތު ޝަހުދާ
އަނޯނާގެ / ބ. އޭދަފުށީ
2016 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން އެކި މާއްދާތަކުން މުޅި ދުނިޔެއިން 1 ވަނަ ހާސިލު ކުރައްވައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލު ކުރެއްވުން
ފާޠިމަތު ސުމާ އަޝްރަފް
ގ. މާލެހިޔާ 1-02-13
2016 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން އެކި މާއްދާތަކުން މުޅި ދުނިޔެއިން 1 ވަނަ ހާސިލު ކުރައްވައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލު ކުރެއްވުން
ޒައިފް ޙަސަން ފަޟާލް
ހ. ވައިޓްޑައިމަންޑް
2016 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން އެކި މާއްދާތަކުން މުޅި ދުނިޔެއިން 1 ވަނަ ހާސިލު ކުރައްވައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލު ކުރެއްވުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2016 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: