2016 ގައި ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްޙާފިޡާ ޞަފިއްޔާ އަޙްމަދު
އަމާޒު / ފ. ނިލަންދޫ
ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދާއިރާއިން
އައްޝައިޚު އިބްރާހީމް އަޙްމަދު
ބިއްދޮށުގެ / ފ. ނިލަންދޫ
އިސްލާމްދީނުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، ޚިދުމަތް ކުރުމާއި، ދީނީ ޢިލްމު އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢާޠިފް
ޝަބްނަމްގެ / އއ. ފެރިދޫ
ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން؛ ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ރޮނގުން
ލެފްޓެނަންޓް ކާނަލް ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޝާހިދު މުޙަންމަދު
ގ. ހުދުކޮކާ
ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން؛ ޢާންމު ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުމާއި، ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ފައުޒިއްޔާ މަޙްމޫދު
ދަފްތަރު ނަންބަރު 1621 (ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 03-3-91)
އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ދިރުވައި އާލާކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަމާއި އަޅައިލުން ބޭނުންވާ ކުދިންނަށާއި މީހުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަދީލް
ދުންމާރިގެ / ގދ. ގައްދޫ
އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން؛ ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
ޖާރނީ
ގ.ގްރީންގެ
އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން؛ މުޖުތަމަޢުގައި އަށަގަންނަމުންދާ ނުރަނގަޅު އާދަތައް ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމުޢިއްޔާ
ހދ.ހަނިމާދޫ
އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން؛ ޖަމާޢަތަށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ފާއިޒާ
ގޮފި / ގދ. ގައްދޫ
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން؛ އެކި ބާވަތްބާވަތުގެ އަތްތެރި މަސައްކަތް ކުރުމާއި، ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރު މުޙައްމަދު
ގ. ނަންރީތިގެ
ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ނޫސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޙަފްޞީ ޢަބްދުﷲ
ފުރަވެރި / ނ. ލަންދޫ
ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމާއި، ޕްރޮގްރާމް އުފެއްދުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބީރު އިސްމާޢީލް
ދަފްތަރު ނަންބަރު: 4753 (ގ.ޕާރނިސް)
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން؛ ކުޅިވަރު ހިންގުމާއި، ފަންނީ ރޮނގުން ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
ޑޮކްޓަރ ޙުސައިން ޙަލީމް
މ. ނީލޯފަރުމާގެ
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން؛ ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ މުޢީނާ މުޙަންމަދު
ހ. މިސްޓީނައިޓް
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން؛ ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒިލާލް
މ. ޖަޒީމާ
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން؛ ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި، މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަކްރަމް
މއ. މާންދޫގޭދެކުނުގެ
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން؛ ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ރޮނގުން
ސާޖެންޓް އަޙްމަދު ޒުނޭޖް
ރޯޒީވިލާ / ހދ. ނޭކުރެންދޫ
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން؛ ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި، މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ރޮނގުން
ކާނަލް ޢަބްދުލްމަތީން އަޙްމަދު
މ. ލޮނުވެލި
ވިޜުއަލް އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން؛ ލިޔުމާއި ކުރެހުމާއި ފަރުމާ ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ފަރުހާދު އިބްރާހީމް
ވާރޭވިލާ / ހދ. ނޭކުރެންދޫ
ވިޜުއަލް އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން؛ ލިޔުމާއި ކުރެހުމާއި ފަރުމާކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް އުނޫޘާ
ގ. ބެރުގެ
ޕަރފޯމިންގ އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން؛ ލަވަކިޔުމާއި މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ރަޙީމާ އާދަމް
މ. މާހިއާ
އަންހެނުންގެ ދާއިރާއިން؛ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށާއި، އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝިޔާމް
އިރުދޭމާގެ / ހއ. ހޯރަފުށީ
ޒުވާނުންގެ ދާއިރާއިން؛ ދަރުމަޔަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި، މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޫޙު އާލާކުރުމުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2016 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: