2016 ގައި ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް އާދަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން
އަލިމަސްގެ / ހއ.އުތީމު
ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާކިރު
މއ. ކަށިމާ
ދިވެހި ތާރީޚުގެ ދާއިރާއިން؛ ތާރީޚާބެހޭ ފޮތް އެކުލަވާލައި ލިޔެ ޝާއިޢު ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިޒާރު އިބްރާހީމް
މަދުގަސްދޮށުގެ / ޅ.ނައިފަރު
އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން؛ ޖަމާޢަތަށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްމަރްޙޫމް އަޙްމަދު ނާޝިދު
ގ.އަލިފުށީގެ
ޕަރފޯމިންގ އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން؛ ލަވަ ކިޔުމާއި، މިޔުޒިކު ކުޅުމާއި، ދިވެހިވަންތަ މިޔުޒިކު އުފެއްދުމުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2016 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: