އާމިނަތު ޝަފީޤު
ދިރޭލާލްގެ / ސ. ހިތަދޫ

މެލޭޝިޔާގެ އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ޔުނިވަރސިޓީން 2016 ވަނަ އަހަރު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސްޓެފޯރޑްޝަޔަރ ޔުނިވަރސިޓީއާ ގުޅިގެން ހިންގި ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.