ރޯޒާ އިބްރާހީމް
އަހިވަލިގެ / ދަޑިމަގު ޏ. ފުވައްމުލައް

ކުޑަކުދިންނަށް ދިވެހިބަހުން [ނާވިލު] ލިޔުމުގެ މުބާރާތުން
1 ވަނަ ހާސިލުކުރެއްވުން. ލިޔުއްވި ފޮތުގެ ނަމަކީ [މާދަމާ].