ޢާއިޝަތު ޢަރުޝީ ޚަލީލު
މއ. ޒެޕްލިން

މެލޭޝިޔާގެ އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ޔުނިވަރސިޓީން 2015 ވަނަ އަހަރު އިނގިރޭސިވލާތުގެ ސްޓެފޯރޑްޝަޔަރ ޔުނިވަރސިޓީއާ ގުޅިގެން ހިންގި މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް އިން ގްލޯބަލް މާކެޓިންގ މެނޭޖްމަންޓް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.