އަލްއުސްތާޛު ސުޢޫދު މުޙައްމަދުފުޅު
ހ. މާވަރުހުރާ

ވިލާ ކޮލެޖުން 2016 ވަނަ އަހަރު މާސްޓަރ އޮފް ޝަރީޢާ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.