ސިރުޙާނާ އިދުރީސް
ހ. ފެންތިލަގެ

ވިލާ ކޮލެޖުން 2015 ވަނަ އަހަރު އޯޕަން ޔުނިވަރސިޓީ މެލޭޝިޔާގެ މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.