ޙުސައިން ވަޙީދު
ގ. ސިންދު

ސްރީލަންކާގެ އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީން 2014 ވަނަ އަހަރު ސްޓެފޯރޑްޝަޔަރ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބެޗްލަރ އޮފް ސައިންސް އިން ބިޒްނަސް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.