އަލްއުސްތާޛު ޝުޖާޢު ޢުޘްމާން
ހިލިހިލާއާގެ / ގއ. ވިލިނގިލި

ވިލާ ކޮލެޖުން 2016 ވަނަ އަހަރު މާސްޓަރ އޮފް ޝަރީޢާ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.