އަލްއުސްތާޛު ޝުކުރުﷲ ޝަކީލް
ސިޔާމާ މަންޒިލް / އއ. ފެރިދޫ

 ކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާ އިން 2015 ވަނަ އަހަރު ބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ވިތު އޮނަރސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.