ޝަޒްމީނާ ޝާކިރު
ހިކިފިނިފެންމާގެ / ދަޑިމަގު ޏ. ފުވައްމުލައް

ވިލާ ކޮލެޖުން 2016 ވަނަ އަހަރު އޯޕަން ޔުނިވަރސިޓީ މެލޭޝިޔާގެ ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އެޑިޔުކޭޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން) ވިތު އޮނަރސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.