މަރްޔަމް މޫނިސާ ޙުސައިން
ކަރަންކާވިލާ / ސ. ފޭދޫ

ވިލާ ކޮލެޖުން 2015 ވަނަ އަހަރު އޯޕަން ޔުނިވަރސިޓީ މެލޭޝިޔާގެ ބެޗްލަރ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ވިތު އޮނަރސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.