ޢަބްދުލްމަތީން ޢަބްދުއްސައްތާރު
މޫންލައިޓް / ބ. އޭދަފުށި

ވިލާ ކޮލެޖުން 2016 ވަނަ އަހަރު އޯޕަން ޔުނިވަރސިޓީ މެލޭޝިޔާގެ މާސްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.