ޙަމަދު އަޙްމަދު
މ. ސީނިއާވިލާ

އިންޑިއާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޕެޓްރޯލިއަމް އެންޑް އެނަރޖީ ސްޓަޑީޒުން 2015 ވަނަ އަހަރު ބެޗްލަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިން އޭވިއޭޝަން އޮޕަރޭޝަންސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.